ZH/EN

restaurant,hangzhou,china

JUL2018

experience center,hangzhou,chi

NOV,2018

interior-C,hangzhou ,china

Nov 2017

villa,dali,china

JUL 2017

restaurant,deqing , china

Mar 2017

tourist Information center

Dec 2016

interior-B,hangzhou,china

Nov 2016

regeneration-B,xiamen,china

Jun 2016

regeneration-A,fujian,china

Dec 2016

villa,fujian,china

oct2015

exhibition,xiamen,china

Sep 2015

interior-A,jiangxi,china

May 2015